Slik vil vi påvirke

Bærekraft og samfunnsansvar er en viktig del av Toma sin daglige drift og strategiske arbeid, og vi skal være blant de beste på bærekraft i vår bransje. 

I tillegg til vårt eksisterende bærekraftsarbeid, har Toma satt fem konkrete og tallfestede bærekraftsmål, hvor vi har mulighet til å utgjøre størst forskjell for klima, miljø og samfunnsansvar.

Les Tomagruppen sin bærekraftsrapport for 2022. 

 

Her kan du også lese;

Toma Security sitt bærekraftsprogram for 2023. 

Og Toma Eiendomsdrift sitt bærekraftsprogram for 2023. 

 

 

Våre 5 hovedmål

 

 

1. Reduksjon av storfe

Toma sin visjon for bærekraftsarbeidet er at man skal finne løsninger som har en positiv innvirkning på klima, miljø og sosiale forhold, uten å gå på kompromiss med kvalitet.

Storfe er den kjøttkategorien i vårt innkjøp som gir størst utslag for CO2-utslippet og dermed på klimaet. Med storfekjøtt menes kjøtt fra kalv, kvige, ku eller okse.

Toma har derfor besluttet å fokusere og jobbe mot reduksjon i innkjøpet av storfe til våre kantiner. Dette krever at vi finner gode substitutter for storfe, utvikler kompetanse og kunnskap innenfor vegetar- og veganretter samt utvikling av nye konseptmenyer. 

2. Energibesparelse

Energi står for 60% av de globale CO2-utslippene, av dette står bygg står for 40% av energiforbruket og CO2-utslippet. For å håndtere denne problematikken har både det offentlige og private aktører satt i gang tiltak for å redusere energiforbruket i Norge.

Toma ønsker å gjøre en forskjell for miljøet der vi har størst påvirkning. Ved installering og bruk av sensorikk på bygg ønsker vi bidra til en effektivisering av energiforbruk på bygg samtidig som man reduserer sannsynligheten for overforbruk av energi. Vi har som mål om å digitalisere 50 bygg med energibesparende tiltak innen 2023.

 

 

3. Kjemikaliebruk

Renhold er det største forretningsområdet i Toma, og det er derfor også et viktig område å ha fokus på bærekraftige løsninger. 

Kjemikaliebruk er en stor del av renholdsleveransen. Det å ha klare retningslinjer og metoder for å minimere bruken av kjemikalier vil være essensielt for å bli en mer bærekraftig FM-leverandør. Det innebærer å benytte seg av tørre metoder i samråd med riktig utstyr for å både minimere kjemikalie- og vannbruken i renholdsleveransen. Toma har som målsetning om å redusere vårt kjemibruk med 30% fra 2021 til 2023. 

Toma er en Svanemerket renholdsleverandør, noe som innebærer en kvalitetssikring av at man til enhver tid er oppdatert og tar i bruk de mest miljøvennlige renholdsproduktene i det daglige renholdet. Vi har som mål om å opprettholde en Svanemerket regelmessig renholdsleveranse.

4. Inkludering

Yrkesaktivitet er samfunnets viktigste bidrag til verdiskapning. Samtidig er inaktivitet en av velferdsstatens største trusler for fremtiden. Våre fremtidsutsikter er derfor prisgitt vår evne til å inkludere mennesker i samfunnet som av ulike grunner ikke tar del i verdiskapningen - mennesker med ressurser, lyst og evner til å gjøre en solid innsats for vår felles fremtid.

Vi mener vi at næringslivet kan og bør går i spissen for dette samfunnsoppdraget av to grunner; Verdiskapningen på lang og kort sikt er viktig, og det moralske kompasset som fester seg i bedriftens DNA underbygger en solidarisk og inkluderende kultur vi alle er tjent med. Vårt mål at er 80 medarbeidere har påbegynt fagbrev innen en av våre servicetjenester og norskkurs ved behov årlig.

 

 

 

5. Bilpark

Transport er den største kilden til klimagassutslipp i Norge. Veitrafikk bidrar mest og næringen estimeres samlet å stå for omlag 30% av de totale klimagassutslippene i Norge.

Toma har siden 2018 gått systematisk til verks for å skifte ut bilparken i tråd med bærekraftige mål og forpliktelser. I tillegg reduseres den totale bilparken noe som i seg selv slår ut positivt på vårt samlede fotavtrykk.

Tomagruppen satser tungt på miljøvennlig transport og i 2018 ble det vedtatt et mål om at bilparken innen utgangen av 2020 skulle ha en andel av el-biler på 25%. Dette målet ble oppnådd da vi ved utgangen av 2020 ved at vi hadde en el-bil andel på 30%.

Ved utgangen av 2022 hadde vi en el-bil andel på 46%, noe som er lavere enn målsetningen på 50%. 

Vi viderefører målet om at 50% av den totale bilparken til Tomagruppen skal være el-biler i løpet av 2023.

 

 

 I tillegg til våre fem nye konkrete og tallfestede bærekraftsmål, jobber vi med eksisterende tiltak som utgjør en forskjell for miljø, klima og samfunn, i henhold til Bærekraftsmålene.

 

 

ANdre fokusområder

 

 

 

Toma serverer 12500 måltider hver dag, og som en av landets største restauratører følger et viktig ansvar og stor påvirkningskraft på våre gjesters helse. Toma har alltid vært opptatt av sunn og bærekraftig mat, og vi er knyttet til Helse- og omsorgsdepartementet sin tilslutningsavtale for et Sunnere Kosthold. Avtalen har som mål å bedre folkehelsen gjennom reduksjon av salt, sukker og mettet fett i maten, og øke vårt publikums inntak av frukt, bær, grønnsaker, grove kornprodukter og sjømat.

 

 

I tillegg til å ha et stort fokus på sunn og bærekraftig mat, har Toma som mål å redusere matavfall med 50% innen utgangen av 2030, gjennom NHO sin bransjeavtale, Kutt Matsvinn.

I Toma har vi et kontinuerlig fokus på miljøbevisste innkjøp, sentralt menyutvalg og utnyttelse av overskuddsmat i våre kantiner og personalrestauranter. I tillegg til å redusere kjøttforbruket (som sparer atmosfæren for skadelige metangasser), har vi et stort utvalg av frø og belgfrukt (som fanger nitrogen) og miljøsertfiserte råvarer og produkter som vi tilbyr våre gjester.

 

 

Avfall som et resultat av emballasje og engangsartikler, spesielt plastemballasje, har en betydelig negativ innvirkning på miljøet. I Toma er vi miljøbevisste på kildesortering og resirkulering, og som medlem i Grønt Punkt Norge tar Toma ansvar for alle emballasjetyper gjennom retursystemer godkjent av Miljødirektoratet. I tillegg har vi som mål at alle våre vareleverandører skal være medlem i Grønt punkt eller tilsvarende.

 

 

I Toma er vi miljøbevisste på innkjøp av råvarer, og store deler av vår sjømat er miljøsertifisert eller villfanget. I 2021 var 50% av sjømaten vi kjøpte inn miljøsertifisert. Vi har som mål at 100% av all sjømat vi serverer i våre kantiner og personalrestauranter, skal være MSC / ASC sertifiserte produkter eller villfanget.

 

 

I Toma regner vi mangfold og inkludering som en styrke. Vår kultur er tuftet på gjensidig respekt, forståelse og verdi på tvers av kjønn, alder, legning, nasjonalitet og etnisk bakgrunn. Vår organisasjon består av 80 ulike nasjonaliteter og speiler et tverrsnitt av befolkningen. I tråd med regjeringens inkluderingsdugnad har vi som mål at 25% av våre ansatte skal rekrutteres i lys av dette viktige samfunnsløftet.

Toma har vært en aktiv deltager siden den første IA Avtalen så dagens lys, og vi har som mål å skape et anstendig arbeidsliv med plass til alle. Vi har en rekke tilslutningsavtaler for et inkluderende arbeidsliv, og har et tett samarbeid med NAV -Vi Inkluderer, NHO - Ringer i vannet, Helt Med - inkludering av personer med utviklingshemming, øvrige oppfølgingsenheter og lokale opplæringskontor for lærlinger. I 2016 ble vår innsats ble belønnet med Ringer i Vannet-prisen og IA-prisen.

 

 

For å nå FN's bærekraftsmål sammen, må vi involvere alle parter. Toma er en av pådriverne bak NHO Service og Handel sitt bærekraftsnettverk. Nettverket tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, hvor bedre klimafotavtrykk og inkludering er målet. Videre ønsker vi å ha aktivt samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere som vi inviterer til jevnlige møter, hvor bærekraft, samfunnansvar og utvikling står i fokus. 

Toma har flere forum hvor ansatte har mulighet til å påvirke vårt bærekraftarbeid.