Med vår velutviklede modell for teknisk forvaltning sørger Toma for at eiendommene blir vel ivaretatt. Våre kunder kan være trygge på at vi ivaretar internkontrollen og slik tar ansvar for at offentlige lover og forskrifter blir etterfulgt. Spesielt viktig er reglene for legionella, brannvern og øvrige helse- miljø og sikkerhetstiltak.

Ved oppstart vil vi utarbeide en vedlikeholdsplan basert på bygningsdeltabellen NS 3451 og NS 3454 livssykluskostnader. Dersom det ikke finnes en nyere tilstandsvurdering (NS3424) for eiendommen vil vi utarbeide en slik som et grunnlag for en vedlikeholdsplan. For god vedlikeholdsplanlegging er det avgjørende at det eksisterer et komplett teknisk komponentregister. Vi kan gjennomfør kartlegging og merking av komponenter ved behov.

En forutsetning for at eiendommen skal fungere som planlagt for brukerne er at det driftes og vedlikeholdes løpende. Vi vil derfor kartlegge og eventuelt etablere avtaler for års service og kontroller. For effektiv drift av eiendommen utarbeider vi en driftsplan og en detaljert driftsinstruks etter bygningsdeltabellen for løpende skjøtsel, tilsyn og enkelt vedlikehold. Vårt driftspersonell er opplært til å bruke digitale hjelpemidler som nettbrett og smarttelefoner ved utførelse av eiendommens driftsinstruks.

Toma bidrar til økonomisk kontroll og forutsigbarhet ved fakturakontroll og attestasjon. En viktig oppgave kan være kontroll av felleskostnader og gårdeierkostnader. For å skape effektiv drift og forvaltning forutsettes at all informasjon om eiendommen er samlet i digital form på ett sted. Vi vil påse at eiendommens FDV-dokumentasjon er à jour og evt. legge inn våre utarbeidede vedlikeholdsplaner, driftsplaner og alle serviceavtaler og tilhørende rapporter.

Som et ledd i miljø- og energitiltak for å redusere den samlede miljøbelastningen kan Toma lede tiltak for energioptimalisering og miljøtiltak som kildesortering og resirkulering. For lavest mulig miljøavtrykk kan vårt BREEAM-In-Use sertifiserte personell lede en prosess for redusert energiforbruk og miljøutslipp. Toma er medlem av Grønn Byggallianse og arbeider etter organisasjonens «Eiendomssektorens veikart mot 2050»

Ønsker du en uforpliktende prat med oss? Ta kontakt med vår salgsdirektør for eiendomsdrift Johan Myren på +47 4812 9105 / johan.myren@toma.no

Ta kontakt